Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN VRIJETIJDSACTIVITEITEN GEMEENTE EN OCMW DENTERGEM

Gemeente Dentergem

1. Algemene bepalingen

Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Dentergem, Kerkstraat 1 te 8720 Dentergem. De vrijetijdsactiviteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke Dienst Vrije Tijd, dewelke bestaat uit de sport-, jeugd- en cultuurdienst. De Dienst Vrije Tijd is gevestigd in de Sporthal, Brouwerijstraat 21 te 8720 Dentergem (Markegem).

Jeugd, cultuur, toerisme en verhuur

Heleen Vullers
051 57 55 12
cultuurfunctionaris@dentergem.be

Dorine Devolder
051 57 55 12
jeugd@dentergem.be

Sport

Marleen Bouciqué
051 57 55 28
sportfunctionaris@dentergem.be

Siska Dedeyne
051 57 55 28
sport@dentergem.be

Openingsuren

Maandag8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur
Dinsdag8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur
Woensdag8.30-12.00 uur en 13.00-18.30 uur
Donderdag8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur
Vrijdag8.30-12.00 uur en 13.00-17.30 uur

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de Dienst Vrije Tijd en geldt voor iedere deelnemer en voor iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

2. Toelatingsvoorwaarden

De activiteiten zijn toegankelijk voor éénieder, zowel inwoners als niet-inwoners.

De minimale en maximale leeftijd is afhankelijk van de georganiseerde activiteit en zijn terug te vinden op de gemeentelijke website, in de verspreide folders en in de uitneembare vakantiekatern in het gemeentelijk infoblad.

Uitsluitingen :
Kinderen met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de georganiseerde activiteiten.
Zindelijkheid is een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de activiteiten. Reserve-ondergoed is aangewezen.
De gemeentelijke Dienst Vrije Tijd kan in samenspraak met het bestuur ten
allen tijde kinderen de toegang weigeren tot een vrijetijdsactiviteit, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/monitoren. Er wordt hierover overlegd met de ouders of voogd van het betrokken kind.
Ook indien er sprake is van wanbetaling kan de Dienst Vrije Tijd, in samenspraak met het bestuur, de toegang tot latere activiteiten weigeren.

3. Activiteiten

Voor een volledig overzicht en de specifieke details van de activiteiten, kan u steeds terecht op de gemeentelijke website (www.dentergem.be). De gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten vinden plaats tijdens de schoolvakanties en in de vrije tijd van kinderen, jongeren en volwassenen. De locatie is afhankelijk van de aard van de georganiseerde activiteit en de beschikbaarheid van de gemeentelijke infrastructuur. De ouders dienen de werkingsuren van de activiteit te respecteren.

Tenzij anders vermeld bij de activiteit worden bij gemeentelijke activiteiten geen drankjes of eten voorzien. De deelnemende kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee. Hou er rekening mee dat uw kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens sommige activiteiten zodat genoeg drankjes en extra boterhammen vaak aangewezen zijn. Laat snoepgoed thuis !

De deelnemende kinderen brengen, tenzij anders vermeld bij de activiteit, geen speelgoed, waardevol materiaal of geld mee. We tolereren geen gsm-gebruik, I-pod, MP3 of ander electrisch waardevol materiaal. Deze toestellen kunnen stuk of verloren gaan en zijn tevens niet verzekerd door de organisatie.

Zorg ook voor kledij die aangepast is aan de activiteit en de weersomstandigheden van het ogenblik (in de sportzalen zijn geen sportschoenen met zwarte zolen toegelaten). De naam van deelnemende kinderen is gemarkeerd in kledij en rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.

Alle richtlijnen van de begeleiders, de animatoren/monitoren en ander aangesteld personeel voor de activiteiten dienen te worden gevolgd.

4. Inschrijven en betalen

a) registratie

Voor de deelnemers die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Indien de inschrijver niet over de mogelijkheid beschikt om een gezinsaccount aan te maken, kan dit ook worden aangemaakt op de betrokken gemeentelijke diensten.

b) medische fiche

Voor elke deelnemer bestaat de mogelijkheid om bij de registratie of bij de inschrijving specifieke relevante medische informatie mee te delen.

c) inschrijven

Het is steeds verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren op de betrokken diensten. De specifieke deadlines voor inschrijving zullen per activiteit bekendgemaakt worden.

d) betaling

Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website. Indien de inschrijving via de dienst vrije tijd verloopt, dient er cash (of indien beschikbaar via bankcontact) betaald te worden op het moment van de inschrijving.

e) wachtlijst

Voor bepaalde activiteiten zal het maximum aantal deelnemers meegedeeld worden. Indien een activiteit volzet is, kan er nog ingetekend worden op een wachtlijst. Er moet dan niet betaald worden en dit mag geenszins aanzien worden als een inschrijving. Wanneer er zich een annulatie voordoet van een persoon uit de deelnemerslijst, dan kan de organisator de personen op de wachtlijst (volgens chronologische volgorde) de kans geven om definitief in te schrijven.

5. Annulatie

Annulatie is mogelijk

 • indien uw kind ziek is, vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende activiteit binnen gebracht worden op de Dienst Vrije Tijd. In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald onder aftrek van de administratiekost t.b.v. 1,50 euro per dag.
 • in geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald onder aftrek van de administratiekost t.b.v. 1,50 euro per dag.
 • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.
 • Annulatie of afwezigheden worden in elk geval voorafgaand en schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) gemeld bij de organiserende dienst.

6. Privacy

De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met de nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

1. een deelnemer of gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.

2. door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgevallend aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

7. verzekeringen

Voor alle kinderen die deelnemen wordt een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij Ethias.
Schade aan brillen, kledij en persoonlijke bezittingen valt niet onder lichamelijke ongevallen, zodat in voorkomend geval geen tussenkomst verleend wordt.
Het gemeentebestuur is ook niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.
Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders.

8. achtergebleven voorwerpen

Verloren & gevonden voorwerpen worden door de organiserende dienst ter beschikking gehouden. Na 1 maand worden deze verloren goederen eigendom van de gemeente.

9. Foto’s

Tijdens de activiteiten kunnen foto’s genomen worden van de kinderen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor het maken van folders, promotie of vermelding op de gemeentelijke website.

10. Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoordelijke zal, in overleg met de sport- of cultuurfunctionaris, deze vragen en opmerkingen bekijken en eventuele acties ondernemen, Wanneer geen consensus bereikt wordt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het College van burgemeester en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.

Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 januari 2015

S. De ClerckC. D’huyvetter
SecretarisVoorzitter

OCMW Dentergem

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING JEUNDUI

I. Algemeen

I.1. Organiserend bestuur :

Speelpleinwerking Jeundui! wordt ingericht door O.C.M.W. Dentergem, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken).
Contactpersoon : Trees De Smet, Voorzitter.

Tel. : 056/62.10.10Fax. : 056/61.49.88voorzitter@ocmwdentergem.be

I.2. Missie

Het hoofddoel van de speelpleinwerking is tijdens de vakanties optimale speelkansen bieden aan kinderen. (Hoofd)animatoren, spelmateriaal en infrastructuur zorgen voor een gevarieerd aanbod.

I.3. Begeleiding :

De coördinator en de animatoren van de speelpleinwerking worden aangesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn.

De coördinator staat in voor het opvolgen van de animatoren, het organiseren van het teamoverleg, het onderhouden van contacten met externen en het plannen en bewaken van de dagelijkse werking van de speelpleinwerking.

De begeleiding bestaat uit gemotiveerde (hoofd)animatoren. Dit team kan door hun kennis en ervaring op een boeiende manier spelen met kinderen. Ze bieden activiteiten aan op een kindvriendelijke manier, ze kunnen spel stimuleren en draaien actief mee in de speelpleinorganisatie : verantwoordelijkheden opnemen, toezicht houden, spel begeleiden, voorbereiden en plannen, uitvoeren en evalueren.

I.4. Locaties :

De speelpleinwerking wordt georganiseerd in de lokalen van IBO Scoebidoe. Tijdens kleine vakanties vindt de werking plaats in Oeselgem, Kerkplein 5 (09/338.83.28). In de zomervakantie wordt bij voldoende inschrijvingen een tweede locatie opengesteld nl. Markegem, Brouwerijstraat 8B (0474/41.24.39).

I.5. Doelgroepomschrijving :

De speelpleinwerking is toegankelijk voor alle kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs van Dentergem, ongeacht cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. Kinderen die nog niet schoolgaand zijn worden niet toegelaten.

I.6. Verzekering :

De kinderen zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Deze polissen zijn onderschreven bij Ethias Hasselt. De polis lichamelijke ongevallen voorziet in de terugbetaling van de behandelingskosten met verwijzing naar het R.I.Z.I.V.-barema tot beloop van het eventuele overschot na tegemoetkoming van het ziekenfonds. Kosten van geneeskundige verstrekkingen welke niet opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV – tarief worden door Ethias terugbetaald tot € 250,00 per slachtoffer, mits zij worden voorgeschreven door een geneesheer. Deze polissen kunnen geraadpleegd worden in de administratieve dienst, Kerkplein 5, Dentergem (Oeselgem) Tel. 09/338.83.28. De aangifte gebeurt tijdig, zodat Ethias op de hoogte kan worden gebracht.

Kinderen die de speelpleinwerking verlaten voor sport of andere activiteiten, zijn voor deze periode niet verzekerd door Speelpleinwerking Jeundui!.

I.7. Bereikbaarheid :

Tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking is er steeds een verantwoordelijke aanwezig, te bereiken op de hoofdlocatie Oeselgem, Kerkplein 5 (09/338.83.28).

I.8. Klachtenbehandeling :

We nodigen je uit om vragen, suggesties of opmerkingen onmiddellijk te bespreken met een (hoofd)animator of de coördinator. De speelpleinwerking is er in de eerste plaats voor je kind en jezelf.

Ben je niet tevreden over de wijze waarop jouw vraag of klacht behandeld werd, dan kan je je in tweede instantie tot O.C.M.W. Dentergem wenden, Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken).
Tel. : 056/62.10.10, email : administratie@ocmwdentergem.be

I.9. Opnamebeleid en inschrijvingsmodaliteiten :

Het aantal plaatsen in de speelpleinwerking is beperkt. Om niet teveel kinderen tegelijk te hebben, werken we met inschrijvingen via TicketGang, het online reservatieprogramma.

Als de vraag groter is dan het aanbod werken we met een reservelijst, u zal steeds deze lijst online kunnen raadplegen. Speelpleinwerking Jeundui! stelt de werking open indien er minimum 10 kinderen ingeschreven zijn voor eenzelfde dag.

Inschrijvingen starten telkens na de inschrijvingsstop van het IBO Scoebidoe. Je wacht best tot na de bevestiging van IBO scoebidoe vooraleer je voor de speelpleinwerking reserveert op http://dentergem.ticketgang.eu

De flyer met exacte data is te verkrijgen bij de animatoren van Speelpleinwerking Jeundui! en de begeleiders van IBO Scoebidoe of te raadplegen op de website www.ocmwdentergem.be - link kinderopvang. Het IBO maakt deze flyer met snipperdagen en vakantiedata van het volgend schooljaar jaarlijks, uiterlijk op 1 oktober, bekend.

Locatie Oeselgem wordt alle vakanties opengesteld voor maximum 70 kinderen. Locatie Markegem wordt tijdens de zomervakantie opengesteld voor maximum 30 kinderen.

Inschrijvingen worden via TicketGang chronologisch verwerkt. Er wordt hierbij voorrang gegeven inwoners van Groot-Dentergem en kinderen die schoolgaan in Groot-Dentergem. Vroeg inschrijven is de boodschap.

Annulering kan enkel met een doktersbriefje of met een attest van de werkgever met recent gewijzigde werkuren. Terugbetaling kan enkel aan de hand van een geldig annuleringsbewijs. Er wordt een administratiekost van € 0,50 gerekend.

Gelieve steeds te verwittigen als je kind niet komt. Zo kan er eventueel nog een plaats worden aangeboden aan een kind op de reservelijst.

I.10. Openingsmomenten :

De speelpleinwerking is open tijdens weekdagen

in volgende periodes :

 • zomervakantie
 • herfstvakantie
 • kerstvakantie
 • krokusvakantie
 • paasvakantie

op volgende uren :

 • 12u45 – 18u15
  werking Scoebidoe 06u45 – 12u45 (apart inschrijven via mail of inschrijvingsformulieren ter plaatse)

* de opengestelde periodes en sluitingsdagen worden bij het begin van elk schooljaar bekendgemaakt in de flyer.

II. Wederzijdse afspraken

II.1. Gezinsaccount aanmaken:

Maak je voor het eerst gebruik van onze diensten ? Volg dan deze instructies.

1) Ga naar http://dentergem.ticketgang.eu
2) Maak je gezinsaccount aan:
 • a. klik op de knop 'registreer als gezin'
 • b. Kies een login en paswoord
 • c. Vul de contactgegevens van je account in.
 • d. Vink aan dat je akkoord gaat met de Algemene voorwaarden

Je gezinsaccount is aangemaakt.

3) Registreer de kinderen van je gezin:
 • a. Registreer een kind toe door te klikken op de knop 'Nieuw'(rechts op het scherm).
 • b. Vul voornaam, familienaam en geboortedatum in.
 • c. Je kan 'aandachtspunten van het kind' invullen die zullen meegedeeld aan de begeleiders.
 • d. Vink het antwoord op enkele vragen aan voor je kind.
 • e. Herhaal deze stappen voor elk kind van je gezin.

Je kinderen zijn geregistreerd onder de gezinsaccount.

II.2.Inschrijven voor speelpleinwerking:

1) Schrijf je kinderen in voor het evenement van je keuze:
 • a. Klik op de knop 'inschrijvingen'.
 • b. Klik het evenement aan waarvoor je wil inschrijven.
 • c. Selecteer per kind alle data of periode waarvoor je wil inschrijven en klik op opslaan.
 • d. Controleer je inschrijvingen op het betaaloverzicht en klik op 'Betaal'
2) Je kan nu snel en eenvoudig online betalen met je:
 • debetkaart (normale bankkaart van je bank)
 • credit card

(Om de veiligheid van de transactie te waarborgen zullen de meeste banken vragen om een kaartlezer of digipas te gebruiken; deze kan je meestal gratis verkrijgen bij je bank.)

Na de betaling kan je onmiddellijk je de dagtickets afdrukken. De inschrijvinglijst wordt ook verzonden naar je mailadres.
Breng het dagticket mee naar het evenement. De barcode wordt gescand bij aankomst.

Ondervindt u moeilijkheden bij het online reserveren ? Of beschikt u niet over computer en/of internet ?
Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder met uw inschrijvingen. 09/338.83.28

II. 3. Breng- en haalmomenten :

Binnen de werkingsuren kan je jouw kind(eren) op elk moment brengen of halen. Er is tijd om een praatje te maken met de animatoren en om vragen te stellen. Omdat de activiteiten/spelen tussen 13u30 en 16u30 plaats vinden, vragen we, indien mogelijk, de kinderen niet middenin een activiteit op te halen.

De ouder dient telkens het ticket met de unieke streepjescode mee te brengen. Deze wordt bij aankomst en vertrek gescand.

We vragen de kinderen voor sluitingstijd af te halen. Er wordt bij laattijdig afhalen een supplementaire kost aangerekend (zie tarieven IV.1.), op rekening van IBO Scoebidoe.
Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen vragen we om een andere oplossing te zoeken die beter aansluit bij je behoefte. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een weigering van de toegang.

Kinderen die zich alleen verplaatsen van en naar de speelpleinwerking of die vroeger de werking mogen verlaten, dienen toestemming te hebben van de ouders. Gelieve dit aan te duiden op uw gezinsaccount.

II.4. Voeding :

In Speelpleinwerking Jeundui! wordt geen eten aangeboden. Tijdens de speelpleinwerking krijgen de kinderen de kans om hun zelf meegebracht vieruurtje op te eten. We vragen om gezonde voeding zoals een boterham, yoghurt, droge koek of fruit mee te brengen. Chocolade of chips geef je dus niet mee.

Een drankje mag ook. We vragen om geen frisdrank mee te brengen. Door Speelpleinwerking Jeundui! wordt water voorzien.

Er is een koelkast voor de bewaring van voedingsmiddelen.

II.5. Kleding en verzorging :

Speelpleinwerking betekent ravotten. Trek je kind gemakkelijke, lichte speelkledij en stevig schoeisel aan. Bij sommige activiteiten vragen we vooraf om reservekledij te voorzien. Het is mogelijk om speelkledij en/of laarzen in de werking te laten. Om verloren voorwerpen te vermijden, vragen we om de jassen, boekentassen, brooddozen en andere waardevolle voorwerpen te tekenen.

II.6. Opvang van een ziek kind :

Om zowel jouw kind als de andere kinderen en de animatoren te beschermen, vragen we aan elke ouder om ons te informeren over alle – ook niet onmiddellijk zichtbare – medische problemen. Zo kunnen we beter de mogelijke gevaren inschatten en met de nodige waakzaamheid handelen.

Zieke kinderen kunnen niet in de speelpleinwerking terecht. Voorzie in dit geval een alternatief. Dit is zowel in het belang van het zieke kind, als in het belang van de overige kinderen in de speelpleinwerking. Kinderen die o.a. volgende ziektetekens vertonen worden niet toegelaten: diarree, braken, zeer zware hoest, koorts (> 38,5°).

Als je kind tijdens de werking ziek wordt, zal een medewerker contact met je opnemen. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Meestal vragen we om je kind zo snel als mogelijk op te halen. Indien je niet bereikbaar bent of in geval van nood, wordt de huisarts of diens vervanger gecontacteerd. In ernstige gevallen wordt het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd.

II.7. Medicatie :

Als jouw kind medicatie moet nemen, dan gebeurt dit thuis. Risico's als slechte bewaring, verkeerde dosering, bijwerkingen e.d. willen we voorkomen. Indien medicijnen volgens de behandelende dokter toch tijdens de speelpleinuren moeten toegediend worden, moet je zowel een doktersbriefje met toedieningwijze, termijn en bewaringsvoorschriften en een briefje voor akkoord door ouders afleveren. Zonder deze formulieren zal de toediening van medicatie geweigerd worden.

II.8. Luizen :

Indien er door een medewerker luizen bij een kind worden vastgesteld, lichten wij de ouders onmiddellijk in en vragen we om, wegens besmettingsgevaar, het kind op te halen en doeltreffend te behandelen. Als er wordt vastgesteld dat luizen en/of neten niet voldoende worden aangepakt, zal de coördinator beslissen het kind tijdelijk de toegang tot de speelpleinwerking te weigeren. Het betrokken kind wordt opnieuw toegelaten, mits voorlegging van een doktersbriefje waarop staat dat er geen besmettingsgevaar meer is.

II.9. Vergoeding schade :

In geval van moedwillige schade aan spelmateriaal, terreinen en lokalen zal terugbetaling van de schade gevraagd worden (evt. via familiale verzekering). De ouders worden, zo spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte gebracht van de feiten.

II.10. Gebruik beeldmateriaal :

Tijdens de werking worden foto's en videobeelden gemaakt van de activiteiten en de kinderen. Deze beelden kunnen gebruikt worden als illustraties in bijvoorbeeld de folder of de gemeentelijke website. Als je hier bezwaar tegen hebt, gelieve dit aan te duiden op uw gezinsaccount.

II.11. Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer :

De persoonsgegevens voor Speelpleinwerking Jeundui! van OCMW Dentergem worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn tevens onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijving van Speelpleinwerking Jeundui!.

 • 1. Een deelnemer of gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van Speelpleinwerking Jeundui! en na betaling wordt de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
 • 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
 • 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

Onze medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf mee aan derden. Zij nemen de nodige discretie in acht.

III. Geldelijke bepalingen

III.1. Ouderbijdrage :

De ouderbijdrage dekt alle verblijfskosten. Je kind kan een eigen vieruurtje en drankje meebrengen.

De actuele tarieven zijn te raadplegen op de website www.ocmwdentergem.be.

III.2. Betaling :

De betaling gebeurt vooraf via http://dentergem.ticketgang.eu.

Indien u niet over een computer en/of internet beschikt, kunt u nog steeds terecht op de hoofdlocatie te Oeselgem Kerkplein 5, na afspraak.

Gebruikers met financiële moeilijkheden kunnen contact nemen met de sociale dienst van O.C.M.W. Dentergem tot het bekomen van een afbetalingsplan.

III.3. Fiscaal attest :

O.C.M.W. Dentergem verbindt er zich toe jaarlijks een fiscaal attest te voorzien voor de ouders van kinderen jonger dan 12 jaar die in het voorbije jaar betalingen uitvoerden voor Speelpleinwerking Jeundui!. Door in te loggen op uw gezinsaccount kunt u uw fiscale attesten bekomen.

Dit reglement is van toepassing met ingang van 23/02/2015.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN IBO SCOEBIDOE

1 ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Organisator

O.C.M.W. Dentergem is de organisator van deze hieronder opgesomde kinderopvanglocatie.
Rechtsvorm: OCMW-bestuur
Ondernemingsnummer: 0212.245.995


Adres: Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken)
Telefoon: 056/62.10.10
E-mail: administratie@ocmwdentergem.be
Website: www.ocmwdentergem.be

1.2 Kinderopvanglocatie(s) en coördinator

Coördinator
Maaike Oosterlijnck is verantwoordelijk voor IBO Scoebidoe Oeselgem.


Telefoon: 09/338.83.28
E-mail: kinderopvang@ocmwdentergem.be
Je kan de coördinator bereiken tijdens de kantooruren.


Kinderopvanglocatie
Contactinfo en openingsuren van je locatie: zie HHR.

Elk jaar krijg je uiterlijk op 1 oktober een flyer die de openingsdagen tijdens vakanties en schoolvrije dagen vermeldt. Je vindt deze flyer ook op de website www.ocmwdentergem.be en bij het onthaal van de kinderopvang. Extra sluitingsdagen worden vooraf gemeld per e-mail en opgehangen in Scoebidoe.

1.3 Contact in geval van nood

In geval van nood en buiten de openingsuren kan je een boodschap inspreken op ons antwoordapparaat (09/338.83.28) of een bericht sturen per e-mail (kinderopvang@ocmwdentergem.be). Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u genomen.

1.4 Kind en Gezin

IBO Scoebidoe heeft een erkenning van Kind en Gezin en voldoet aan de wettelijke voorwaarden.

Naam: Kind en Gezin
Adres: Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Telefoon: 078/150.100
E-mail: info@kindengezin.be
Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/

2 HET BELEID

2.1 De aangeboden kinderopvang

Doelgroepomschrijving
IBO Scoebidoe organiseert opvang voor schoolgaande kinderen van Dentergem tot einde basisschool. De opvang discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

IBO Scoebidoe richt zich tot alle ouders die omwille van beroepsbezigheden of familiale omstandigheden een goede opvang zoeken voor hun kinderen, rekening houdend met de door Kind en Gezin toegekende capaciteit.

2.1.1. Het pedagogisch beleid

IBO Scoebidoe heet elk gezin welkom. Er wordt aan ieder tijd en aandacht besteed. Kinderen zijn geen nummers.

De kinderen worden niet bepamperd maar gestimuleerd in hun groei naar zelfstandigheid. Zelf bepalen waarmee en met wie ze zullen spelen binnen het aangeboden aanbod hoort daarbij.

Het is eveneens belangrijk de kinderen op te vangen op een veilige, vertrouwde plek, in de buurt van bekende en bekwame volwassenen. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

De groep is meer dan de som der delen. Elk kind is uniek. De individuele draagkracht van de kinderen wordt gerespecteerd.

Zowel ouders als kinderen hebben recht op een eigen mening, die op een respectvolle manier kan geuit worden.

2.1.2. Afspraken over etenOntbijt
Je kind eet bij voorkeur thuis. In overleg met de begeleiding kan die ook een meegebracht ontbijt in de opvang eten (tot max. 7u45).

Tussendoortjes
Naschools krijgen de kinderen de kans om hun zelf meegebracht vieruurtje op te eten. We vragen om gezonde voeding zoals een boterham, yoghurt, droge koek of fruit mee te brengen. Chocolade, snoep of chips geef je dus niet mee.

Middageten
Op woensdagen, schoolvrije dagen en vakanties brengt je kind boterhammen mee om te eten. Een drankje mag ook. We vragen om geen frisdrank en wegwerpverpakkingen mee te brengen. Kinderen krijgen de hele opvangperiode water om te drinken.

Er is een koelkast beschikbaar voor de bewaring van voedingsmiddelen.

Heeft je kind een allergie?
Heeft je kind een allergie voor bepaalde voedingstoffen? Dan maken we daar afspraken over.
De coördinator kan je hier meer uitleg over geven.

2.1.3. Afspraken over opvolging van kinderen

In de eerste weken na de start van je peuter krijg je een instapboekje mee naar huis met een omschrijving van de eerste opvangdagen (emoties, spelen/activiteiten, eten, zindelijkheid,...).

Als we denken dat jouw kind extra zorg nodig heeft, dan zeggen we dat. In dat geval wordt die extra gevolgd om zijn/haar welbevinden en betrokkenheid te meten. Omdat ouders expert zijn op vlak van hun eigen kind, worden jullie ook bevraagd. Tenslotte worden binnen het team afspraken gemaakt omtrent de verdere aanpak van jouw kind binnen de opvang. Deze aanpak wordt minstens jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

2.1.4. Afspraken over huiswerk

De kinderen kunnen hun huistaken maken in IBO Scoebidoe. Er wordt echter geen huiswerkbegeleiding gegeven. Indien de uitleg op een andere manier gebeurt dan op school, is dit voor de kinderen meer verwarrend dan ondersteunend.

2.2. Inschrijving en opname

2.2.1. Inschrijving

Voor het eerst naar Scoebidoe
Wie voor het eerst gebruik wil maken van IBO Scoebidoe maakt vooraf een afspraak met een medewerker van de betrokken locatie ter kennismaking. Dit kan zowel telefonisch, persoonlijk in de opvang of via de coördinator. Je kan dan een praatje slaan met de begeleiding, vragen stellen over de aanpak en je krijgt een rondleiding in de lokalen. Breng je kind, indien mogelijk, mee zodat hij/zij al een beetje vertrouwd is met de werking voor de eigenlijke start.

Ter plaatse krijgt u de nodige uitleg om in te schrijven. Vóór uw kind voor de eerste keer naar Scoebidoe komt, moet online ingeschreven worden via TicketGang (https://dentergem.ticketgang.eu) Door zich in te schrijven gaat de ouder akkoord met het huishoudelijk reglement van IBO Scoebidoe.

Na goedkeuring van jouw aanvraag door de coördinator, krijg je een persoonlijke badge en een ondertekende versie van de schriftelijke overeenkomst. Vanaf dan kan je kind starten in de opvang.

Ondervindt u moeilijkheden bij het online reserveren ? Of beschikt u niet over computer en/of internet ? Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder met uw inschrijvingen. 09/338.83.28.

Wachtlijst
Als de vraag groter is dan het aanbod werken we met een reservelijst. Als er een plaats vrijkomt, contacteren we de eerste op de lijst.

2.2.2. Voorrangsregels

Inschrijvingen worden chronologisch verwerkt. Er wordt hierbij voorrang gegeven aan vaste gebruikers en inwoners van groot-Dentergem. Een vaste gebruiker is die ouder waarvan zijn kind minstens één maal per week gebruikt maakt van het IBO. Vroeg inschrijven is de boodschap.

2.2.3. Schoolvrije dagen en vakantiedagen

Scoebidoe stelt de locatie Oeselgem op schoolvrije dagen en vakantiedagen open indien er minimum 10 kinderen ingeschreven zijn voor eenzelfde dag. Zijn er tijdens de zomervakantie meer dan 70 kinderen ingeschreven, wordt ook de locatie Markegem opengesteld.
 • Voor schoolvrije dagen kun je tot een week vooraf inschrijven;
 • Voor vakantieperiodes kun je telkens inschrijven tot aan de inschrijvingsstop.
De flyer met exacte data is te verkrijgen aan het onthaal of te raadplegen op de website www.ocmwdentergem.be - link kinderopvang. Het IBO maakt jaarlijks, uiterlijk op 1 oktober, deze flyer met schoolvrije dagen en vakantiedata van het volgend schooljaar bekend.

Inschrijven kan online via https://dentergem.ticketgang.eu .

Annulaties kunnen enkel met een doktersbriefje of een attest van de werkgever met recent gewijzigde werkuren. Zonder geldige annulatie wordt per dag een boete aangerekend [zie 3.5].

Gelieve steeds te verwittigen als je kind niet komt. Zo kan er eventueel nog een plaats worden aangeboden aan een kind op de reservelijst.

Van ouders die achterstallige facturen hebben voor IBO Scoebidoe of Speelplein Jeundui! zal de inschrijving voor een vakantieperiode of een schoolvrije dag pas worden aanvaard vanaf de dag dat zij alle achterstallige facturen betaald hebben.

2.3. Wanneer breng en haal je jouw kind

Je brengt en haalt je kind op het uur dat jullie afspraken in het opvangplan en zeker binnen de openingsuren van IBO Scoebidoe. Om een vlotte registratie te garanderen, vragen we telkens de badge van je kind(eren) bij te hebben. Tip: hang de badge aan de boekentas van je kind.

Wie z'n badge kwijt is, kan een nieuwe bekomen aan de kostprijs van € 1,00.

Vroeger brengen of later ophalen Breng je je kind vroeger of haal je je kind later af dan normaal? Verwittig dan de opvang.

Na sluitingstijd
Kan je je kind niet afhalen voor sluitingstijd? En kan je niemand contacteren om je kind voor jou op te halen? Bel dan de begeleiding. We zoeken dan samen een oplossing. Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen.
Na sluitingstijd wordt een boete van € 5,00 aangerekend. Dit om misbruiken te voorkomen. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.

Personen die je kind kunnen afhalen
Enkel de personen van wie de naam in je online dossier werd opgegeven, mogen je kind in de opvang komen halen. als er toch een andere persoon je kind komt afhalen, verwittig je persoonlijk wie je kind komt afhalen en wanneer.
Indien een minderjarige jouw kind komt ophalen, vermeld je dit in je online dossier.
Verandert het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht of het bezoekrecht? Meld dit zo snel mogelijk aan de coördinator en pas dit aan in je online dossier. Zonodig, bezorgen we je een nieuwe schriftelijke overeenkomst.

Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen in de opvang
Wanneer je kind zelfstandig naar IBO Scoebidoe komt, staat dit vermeld in je online dossier. Je kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de weg naar de opvanglocatie. Wanneer je toelaat dat je kind de opvang zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, dan staat dit eveneens in je online dossier. Je kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de weg van de opvanglocatie.
Je kan enkel gebruik maken van deze verzekering als je kind de gebruikelijke weg volgt. Anders komt de verzekering niet tussen voor eventuele vergoedingen.

2.4. Ziekte of ongeval van een kind

Is je kind ziek? Dan kan je kind niet in de opvang terecht. Zoek best vooraf een oplossing voor als je kind onverwacht ziek wordt.
Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan ook andere kinderen ziek maken.

Komt je kind na een ziekte opnieuw naar IBO Scoebidoe? Dan kan de coördinator een doktersattest vragen. Daarin bevestigt de arts dat je kind genezen is.

Meld alle medische problemen van je kind die we niet kunnen zien. Zeker als we extra moeten opletten of er een gevaar kan zijn voor anderen.

Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt een medewerker jou. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem.

Als je kind in IBO Scoebidoe ziek wordt, zal een medewerker contact met je opnemen. Samen wordt dan naar een passende oplossing gezocht. Meestal vragen we om je kind zo snel mogelijk op te halen. Indien je niet bereikbaar bent of in geval van nood wordt de huisarts of diens vervanger gecontacteerd. In ernstige gevallen wordt het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht en worden de ouders zo snel mogelijk verwittigd.
Bij een ongeval volgen we dezelfde procedure.

Je betaalt voor alle kosten voor medische hulp die de kinderopvang maakt, behalve bij een ongeval erkend door de verzekering lichamelijke ongevallen (Ethias).

2.5. Medicatie

Als jouw kind medicatie moet nemen, dan gebeurt dit thuis. Risico’s als slechte bewaring, verkeerde dosering, bijwerkingen e.d. willen we voorkomen.

Indien medicijnen volgens de arts toch uitzonderlijk tijdens de opvanguren moeten toegediend worden, moet je een doktersattest voorleggen waarop het volgende staat:
 • naam van het medicijn;
 • naam van de arts;
 • naam van het kind;
 • datum van aflevering en vervaldatum;
 • dosering en wijze van toediening;
 • wijze van bewaren;
 • einddatum en duur van de behandeling.
Zonder dit attest zal de toediening van medicatie geweigerd worden.

2.6. Luizen

Indien er door een medewerker luizen bij een kind worden vastgesteld, lichten wij de ouders onmiddellijk in en vragen we om het kind wegens besmettingsgevaar op te halen en doeltreffend te behandelen. Als er wordt vastgesteld dat luizen en/of neten niet voldoende worden aangepakt, zal de coördinator beslissen het kind tijdelijk de toegang tot IBO Scoebidoe te weigeren. Het betrokken kind wordt opnieuw toegelaten, mits voorlegging van een doktersbriefje waarop staat dat er geen besmettingsgevaar meer is.

2.7. Veiligheid

IBO Scoebidoe zorgt voor een veilige opvang en volgt de regels over brandveiligheid, veilige speeltoestellen, ... op. Elke locatie heeft zijn veiligheidscoördinator die risico-analyses uitvoert. Veiligheid is tevens een vast topic op teamoverleg.

De opvang is voorbereid op gevaar. Er zijn procedures die de stappen en de manier van communiceren vastleggen in geval van crisissituaties zoals overmacht, levensbedreigende situaties, een kind die zoek raakt en grensoverschrijdend gedrag.

2.7.1. Veilige toegang

We zorgen voor een veilige toegang. Niemand kan de lokalen en buitenruimte ongemerkt binnenkomen. Meld je steeds aan via de beveiligde toegangsdeur. Sluit altijd de deur als je binnen komt en weggaat. Als je gebreken vaststelt, gelieve dit zo snel mogelijk te melden.

2.7.2. Afspraken bij verplaatsing

De verplaatsingen van en naar de school gebeuren op een veilige wijze en onder gepaste begeleiding. De begeleiders van IBO Scoebidoe brengen de kinderen ’s ochtends naar de school. ’s Avonds worden de kinderen van op de school door de begeleiders naar IBO Scoebidoe gebracht.

Op woensdagmiddag wordt er vervoer voorzien vanuit de VGBS Dentergem en Gemeenteschool ‘t Veld Dentergem naar IBO Scoebidoe Markegem en vanuit en Gemeenteschool De WegWijzer Wakken naar IBO Scoebidoe Oeselgem.

Als de begeleiding tijdens de werking op verplaatsing gaat met de kinderen, volgen zij een checklist aan afspraken omtrent bescherming en zichtbaarheid, verkeersregels, bereikbaarheid en zelfredzaamheid.

3 PRIJS

3.1. Hoeveel betaal je?

Je betaalt in IBO Scoebidoe een tarief zoals vermeld in in de bijlage van het HHR (pag. 14). De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie.

Voor sommige dingen betaal je extra [zie 3.5].

Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag, krijg je 25% korting. Deze vermindering is te combineren met het sociaal tarief.

3.2. Sociaal tarief

Voor sommige gezinnen kan een sociaal tarief (50%) gerekend worden. Sociaal tarief kan aangevraagd worden via ’mijn aanvragen’ in je online dossier en wordt behandeld door de sociale dienst van O.C.M.W. Dentergem. De toekenning van het sociaal tarief wordt regelmatig herzien. Je dient elke wijziging van je financiële situatie en /of je sociaal statuut te melden.

3.3. Verwittigen als je kind afwezig is en sanctie indien dit niet gebeurt

Voor elke gereserveerde schoolvrije dag of vakantiedag, die niet geldig werd geannuleerd wordt een bedrag aangerekend [zie 3.5].

Annulaties kunnen enkel a.h.v. een doktersbriefje of met een attest van de werkgever met recent gewijzigde werkuren.

Gelieve steeds te verwittigen als je kind niet komt. Zo kan er eventueel nog een plaats worden aangeboden aan een kind op de reservelijst.

3.4. Wijziging opvangplan

Ouders die het opvangplan wijzigen, melden dit aan de coördinator.

3.5. Extra kosten

Er wordt een bijkomend tarief gevraagd voor bepaalde kosten. Daarnaast vragen we je een aantal zaken mee te brengen die net zijn inbegrepen in de kostprijs.

3.5.1. Kosten die te maken hebben met de opvang

Als ouder betaal je in onze opvang extra:
 • voor een niet aanwezige schoolvrije dag of vakantiedag die niet geldig werd geannuleerd;
 • voor laattijdig ophalen;
 • administratieve kost bij aanmaning;
 • per rit op woensdagmiddag van de locatie Wakken naar Oeselgem;
 • bij dropping (niet ingeschreven kind naschools en niet ingeschreven voor vervoer op woensdag);
 • voor de aanmaak van een nieuwe badge;
 • Evt. extra kost gelinkt aan een uitstap.
Deze bedragen zijn consulteerbaar in het HHR en kunnen veranderen. Je krijgt daarover een brief of e-mail.

3.5.2. Volgende zaken zijn niet inbegrepen in de kostprijs en breng je zelf mee

Volgende zaken vragen we dat je als ouder zelf meebrengt naar de opvang:
 • vieruurtje - indien van toepassing ontbijt;
 • lunchpakket op woensdagmiddagen, schoolvrije dagen en vakantiedagen;
 • reservekledij en/of speelkledij, indien nodig pampers;
 • speelschoenen of gummielaarzen voor buiten;
 • zonnebescherming (hoedje of pet) bij warm weer.
Zet duidelijk de naam van je kind in alle persoonlijke spullen. Zo verkleint de kans dat we spullen verliezen of verwisselen.

Laat je kind geen speelgoed meebrengen van thuis. Er is voldoende spelmateriaal ter plaatse.

3.6 Hoe betaal je?

Je ontvangt elke maand een mail uit Ticketgang met de link naar je factuur. Deze bevat volgende info:
 • het aantal dagen en uren waarop het kind aanwezig was;
 • de gedetailleerde weergave van alle bijkomende tarieven met vermelding van aard, aantal en het bedrag.

Je kan je facturen ook consulteren in je online account.

Betaal de factuur binnen de 30 kalenderdagen. Hoe je betaalt, kies je zelf. Dit kan door overschrijving op het rekeningnummer BE12 0910 1312 0792 van het O.C.M.W. Dentergem. Het is belangrijk dat je op tijd betaalt. Daarom raden we je aan te betalen met domiciliëring. Het domiciliëringsnummer van O.C.M.W. Dentergem is BE43 0000 212 245 995.
Betaal je te laat? Dan krijg je daarover een herinnering. Een laatste aanmaning gebeurt met een aangetekende brief. De administratieve kost wordt doorgerekend aan de gebruiker.

De opvang van je kind(eren) zal geschorst worden wanneer de verschuldigde ouderbijdrage van 2 maanden achterstallig is. Pas als alle achterstallige facturen vereffend zijn, wordt de schorsing opgeheven. Gebruikers met financiële moeilijkheden worden aanbevolen om contact te nemen met de sociale dienst van O.C.M.W. Dentergem tot het bekomen van een sociaal tarief en/of afbetalingsplan.

De invordering van de gefactureerde bedragen zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet door middel van een dwangbevel.

Prijsaanpassingen worden 2 maanden vooraf bekend gemaakt aan de ouders per brief of per e-mail. Ga je niet akkoord? Dan mag je de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder kosten.

3.7 Fiscaal attest

De kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Je fiscaal attest is beschikbaar in je online account in het tweede trimester van het volgende jaar. Het bedrag op het fiscaal attest kan je fiscaal aftrekken, extra kosten niet.

4 RECHT VAN HET GEZIN

Als ouder vertrouw je ons je grootste bezit, je kinderen, toe. Daarom is een goed contact van groot belang. De kinderopvangmedewerkers en het gezin zijn partners in de opvoeding. De begeleider is expert in de opvang en de ouder kent zijn kind als de beste, wat de beide partijen complementair maakt.

IBO Scoebidoe staat voor openheid en wil met je praten. Daarom geven we:
 • een kennismakingsgesprek en rondleiding voor de start van de opvang;
 • Info over hoe we werken (huishoudelijk reglement, nieuwsbrief, website, enz.).

Met elke ouder maken wij een
 • schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind;
 • inlichtingenfiche met alles over de gezondheid van je kind.

Wij informeren je graag over de opvang van jouw kind, door:
 • een instapboekje voor startende peuters en kleuters;
 • dagelijkse korte gesprekken bij het brengen en halen;
 • de kans om te praten met kinderbegeleiders en coördinator.


We willen weten of je tevreden bent over onze opvang. Daarom vragen we je af en toe om een vragenlijst in te vullen. Als we jouw verwachtingen, opmerkingen en voorstellen kennen, kunnen wij onze werking verbeteren.

4.1 Ouders mogen altijd binnen

Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen worden opgevangen.

4.2 Je mag een klacht uiten

Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de coördinator. Samen zoeken we naar een oplossing.
Ben je niet tevreden met de oplossing? Je kan een klacht indienen. Je kan je klacht in een brief bezorgen aan de coördinator of via OCMW Dentergem. Er zijn formulieren ter beschikking in uw IBO locatie en op de website http://www.ocmwdentergem.be/.

Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.

Ben je niet tevreden over hoe we je klacht over de overeenkomst of over de afrekening behandelen? Meld het aan de Federale Consumentenombudsdienst, e-mail: klachten@consumentenombudsdienst.be

4.3 Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind. Het gaat om administratieve gegevens van je kind, jezelf, je gezin, gegevens nodig voor de toewijzing van een plaats en relevante sociale of medische gegevens.

Je hebt via Ticketgang toegang tot je online dossier en je kan er iets aan verbeteren. IBO Scoebidoe waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van deze info.

In IBO Scoebidoe kunnen foto’s of video’s worden genomen van de kinderen. Deze foto’s kunnen we uithangen, publiceren of op de website plaatsen. Wij vragen via de inlichtingenfiche jouw toestemming voor gebruik van deze beelden. Je mag dat weigeren.

5 ANDERE DOCUMENTEN

5.1 Verzekeringen

IBO Scoebidoe is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor de medewerkers en de kinderen, voor lichamelijke ongevallen van de kinderen op de momenten dat het kind onder het toezicht van de kinderopvang staat.
Verplaatsingen vallen onder de verzekering, stoffelijke schade niet.
br> Aangifte van schade of ongeval moet binnen de 24 uur na het ongeval bij de coördinator. Zij brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte. De polissen kan je inkijken op het bureel. [Ethias, Prins Bisschopssingel 73 - 3500 Hasselt, polisnummer 45113544]. De aangifte van de schadegevallen wordt deels ingevuld door de ouders, deels door de kinderopvang.

Laat waardevolle dingen thuis. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van persoonlijke spullen.

5.2 Inlichtingenfiche en registratie aanwezigheden

Voor elk opgevangen kind wordt online een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat:
 • de identificatiegegevens van het kind en de ouders;
 • de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts;
 • de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind.

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door. Bij de start van elk schooljaar vragen de begeleiders je om jouw inlichtingenfiche na te lezen en correcties door te geven.

Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de erkenningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche.

De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door:
 • de organisator als het echt noodzakelijk is;
 • de coördinator;
 • de begeleider die het kind opvangt;
 • de toezichthouders voor controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden (Zorginspectie);
 • Kind en Gezin;
 • jou, voor de gegevens over jezelf en je kind.
De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het uur van aankomst en vertrek per dag. Deze registratie gebeurt via scanning van de kinderen hun badge tot op de minuut nauwkeurig.

Ouders die akkoord gaan met het huishoudelijk reglement, verklaren zich akkoord met de door de begeleiding gescande aanwezigheden.
Heb je vragen bij de geregistreerde aanwezigheden? Dan kan je dit melden aan de coördinator.

5.3 Kwaliteitshandboek

IBO Scoebidoe heeft een kwaliteitshandboek.
Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, crisisprocedures, onze werkwijze, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Je kan het kwaliteitshandboek inkijken, vraag ernaar bij de coördinator.

6 WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN OPZEGMODALITEITEN VOOR DE SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

6.1. Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement

Elke verandering aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 maanden vóór de aanpassing.

6.2. Gelijkwaardige opzegmodaliteiten voor de schriftelijke overeenkomst

6.2.1. Opzegmodaliteiten voor het gezin

Je kind is ingeschreven in de opvang tot en met de zomervakantie na het zesde leerjaar.
Wil je de opvang vroeger stoppen dan afgesproken? Meld dit dan aan de coördinator om in onderling overleg de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder schade- of opzegvergoeding.

6.2.2. Opzegmodaliteiten voor de organisator

IBO Scoebidoe kan deze overeenkomst opzeggen en de opvang stopzetten als:
 • ouders het huishoudelijk reglement en/of andere contractuele bepalingen niet naleven;
 • wanneer facturen niet (tijdig) betaald worden;
 • wanneer geen gevolg gegeven wordt aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van de coördinator van de opvang;
 • wanneer de ouders de noodzakelijke informatie via hun online dossier niet bezorgen aan de opvang.

Als de opvang overweegt om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen omwille van bovenstaande redenen, krijg je een schriftelijke verwittiging.

Als de opvang beslist om de schriftelijke overeenkomst op te zeggen, krijg je een aangetekende brief met vermelding van de reden van de opzeg.
Het verzenden van de aangetekende brief kan worden vervangen door het overhandigen van een opzegbrief mits een kopie voor ontvangst wordt ondertekend door 1 van beide ouders (indien zij op het zelfde adres zijn gedomicilieerd) of de beide ouders (indien ze afzonderlijk zijn gedomicilieerd).
De bepaling inzake opzegtermijn kan niet gerespecteerd worden indien er een beslissing is van Kind en Gezin tot opheffing van de vergunning of in geval van overmacht (bv. brand, overstroming, ...) waardoor sluiting onafwendbaar is.

De bepalingen inzake opzegtermijn dient niet gerespecteerd te worden indien de ouder een zware fout heeft begaan en de organisator deze kan aantonen.

Wanneer je kind langer dan een jaar geen gebruik maakt van opvang, wordt het dossier op non-actief gezet. Wil je nadien terug gebruik maken van de opvang, dien je een afspraak te maken met een medewerker om een nieuwe inlichtingenfiche en schriftelijke overeenkomst in te vullen.

Je inschrijving is compleet als je een door de coördinator ondertekende versie van de overeenkomst en een badge met barcode hebt ontvangen.

7 TOT SLOT

Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn dd. 15/02/2016 volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin en gaat in op 11/04/2016. Alle regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be.

Heb je vragen of opmerkingen bij dit reglement of bij de werking van IBO Scoebidoe? Praat dan met de coördinator.

 

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2017-02-24